#

Ochrana osobných údajov

Ak sa na mňa obrátite prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, alebo cez sms, zverujete mi niektoré vaše osobné údaje a vyjadrujete tým svoj súhlas s ich spracovávaním podľa zákona č. 18/2018 (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zásady ochrany osobných údajov

Na základe zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 30.1.2018 a účinný od 25. 5. 2018

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) fyzickej osoby, SZČO, Mgr. Andrei Belicovej, so sídlom Rajčianska 24, 821 07 Bratislava, IČO: 46 339 566 DIČ: 107 2355 779, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: ObU-BA-OZP1-2011/42562-2, ktoré vydal Obvodný úrad Bratislava dňa 30.8.2011, č.živnostenského registra 110-208265 (ďalej: „ja“ alebo Mgr. Andrea Belicová)

Ak ste sa na mňa obrátili prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, alebo cez sms, zverili ste mi niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, ako spracúvam vaše osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov. Som spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste mi ich poskytli. Znamená to, že zodpovedám za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbám na to, aby som vaše osobné údaje spracúvala v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje mám k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladám. Napríklad, ak mi napíšete e-mail alebo sms a mám k dispozícii vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Vzhľadom k tomu, že som správcom osobných údajov, rada by som vás, užívateľov webovej stránky https://www.andreabelicova.sk informovala o tom, ako spracovávam vaše osobné údaje.

- Kde sa na mňa môžete obrátiť? Obracať sa na mňa môžete na mojej e-mailovej adrese belicova.andrea@gmail.com alebo poštou na adrese: Mgr. Andrea Belicová, Rajčianska 24, 821 07 Bratislava

- Kedy spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvam, ak ste sa na mňa obrátili prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom sms správy. V takom prípade ste mi poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami.

- Aké osobné údaje spracovávam? Vo väčšine prípadov spracovávam vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a vaše telefónne číslo. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.

- Za akým účelom spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam, za účelom poskytovania mojich služieb v oblasti poradenstva, hlavne za účelom dohodnutia stretnutí.

- Na základe akého právneho základu spracúvam vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracovávam na základe súhlasu, ktorý ste mi udelili ich poskytnutím.

- Doba spracovania osobných údajov: vaše osobné údaje spracúvam iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania (naša spolupráca).

- Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov. Osobné údaje, ktorými disponujem, chránim v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Mám k nim prístup iba ja.

- Neposkytujem vaše údaje žiadnej tretej strane ani iným krajinám.

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

  • Máte právo požiadať ma o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvam. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujem. Urobím tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
  • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať ma o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvam.
  • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
  • Máte právo požiadať ma o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvam. Ja vám v lehote 30 pracovných dní doložím, aké vaše údaje spracovávam.
  • Ak chcete odo mňa vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás mám, vám poskytnem v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
  • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov
  • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudem vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré som vykonávala pred jeho odvolaním.
  • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na mňa alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť, pošlite mi, prosím, e-mail na belicova.andrea@gmail.com alebo list poštou na adresu môjho sídla: Mgr. Andrea Belicová, Rajčianska 24, 821 07 Bratislava


Mlčanlivosť

Na záver chcem deklarovať aj to,že s vašimi osobnými údajmi prichádzam do kontaktu iba ja a zaobchádzam s nimi tak, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana. Pri svojej práci rešpektujem etické princípy a mlčanlivosť ohľadom osobných údajov. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.